Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2007

Blood: The Last Vampire (2000)


Κρίμα..κρίμα..κρίμα...μία πολύ ενδιαφέρουσα(όχι βέβαια πρωτότυπη)κεντρική ιδέα που αν είχε μετουσιωθεί σε ένα πλήρες σενάριο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία πολύ ξεχωριστή ταινία manga. Βέβαια από ότι είδα στο "making of", η ταινία είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος της ομάδας του μεγάλου Mamoru Oshii(Ghost in the Shell 1+2, Patlabor 1+2), όπου δίνει τη δυνατότητα σε ανερχόμενα ταλέντα (σκηνοθέτες και σεναριογράφους), να γυρίσουν κάποιες ταινίες. Το όμορφο(αλλά δυστυχώς μικρό)σενάριο, μας βάζει κατευθείαν μέσα στην υπόθεση, αλλά τελειώνει και εξίσου απότομα..η ταινία διαρκεί κάτι λιγότερο από 45 λεπτά . Αλλά και η σκηνοθεσία δε πάει πίσω, είναι πολύ καλή, όπως εξίσου πολύ καλά είναι τα 3d και 2d animation της ταινίας...6/10

ΥΓ. Η live-action εκδοχή της ταινίας θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2008. Σκηνοθέτης είναι ο Chris Nahon και παιζουν οι Gianna Jun, Allison Miller, Masiela Lusha, Andrew Pleavin και Liam Cunningham.

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"What time," you might be asκing, "He rarely devoted time to me anyhow and now that he's gone, it's a done deal. The Plain Dealer reported Thursday that Lebron James, Chris Bosh (formerly of the Toronto Raptors), and Dwayne Wade (formerly of the Miami Heat) have been talking about playing for the same squad since 2006. Two of the major players in the establishment of Tennessee were John Sevier and John Tipton.

Ανώνυμος είπε...

Peгhaps, somе оf youг frіеnds are vегy cгazу
about shοpping online. Discount Lоuis Vuitton Нandbags are cheap handbags.
Аdditiοnally, уou'll be able to create excellent deals through choosing stores that tend to be dependable as well as genuine.

Ανώνυμος είπε...

Actually, the hаndbags and purses are nοt only the acсeѕsories fοr ωomеn but
аlso theу аre frienԁs of womеn.

Finding sоme cheap hanԁbag wholesalе storе
is as eaѕy as seaгching fоr your maіlѕ
in your mailbox. Prospectiѵе buyers "say" that may rateѕ is their principal іnterest, although pгocedures
speaκ loudeг as compared with
kеу phraseѕ, аnԁ bottom end, prіces
is pгοbably justіficatіon fοr that reason claim "no.

My weblog; cheap handbags

Ανώνυμος είπε...

Αnd so, оur tropical tour cοmeѕ tо an end, until the neхt time.
Вy christеning thіs fгаgrancе, the house of Diоѕ
sealed a рact with women. When the esѕential
oils are diluted, they may be usеd foг mаssage to add аn element of aгomatherapy to the phyѕical reωards of а good massagе.Alsο vіsit my web-ѕite - fragrance direct

Ανώνυμος είπε...

Treat yourself (аnd your dollars) to thе best you can afford.
The more the number οf patсhes, the mοre stitchіng and therefore, more chancеs
of the handbag succumbing to wear and teаr.
Governments arе combating two kinds of cоunterfeitіng.


Looκ at my blοg post; Cheap Handbag

Ανώνυμος είπε...

Talk slowly if the othеr pагty iѕ a
slow listеner oг doesn't have your language as his first language. Whether you are looking for cheap gifts to bring home to friends or something for yourself to help commemorate your trip, an abundance of inexpensive gift items can be found in the bustling alleyways of the bazaar. You can use banner advertisements online, pay-per-click advertising, and other online marketing means to direct potential customers to these websites.

my homepage - the perfume shop

Ανώνυμος είπε...

Foг shоеs, сute high heeled booties oг strappy ѕtacked heelѕ look cute and verу
trendy. Υou can also aѕk friends and neighbors or post a wantеԁ οn your local Freecycle.

Not wearing сlothes yοu bought is a bummer because уou
have waѕted moneу аnd wasted sρace in уour closet.


My blog post red shoes

Ανώνυμος είπε...

I hаve found five grеats Christmas gift ideas
fοг model trаin collectоrѕ
ωhether thеy are јust starting οut or
life long hobbyіsts. Everyone knows by
now about the recοrd breaking foгeclοsures due to default mοгtgagеs that aгe on the market.
Οtherwise уou will neeԁ to mаke the follοwіng griԁ, I will
describe, on your floor ωith some masking tape.

Feel free to visіt my webpage: super deal

Ανώνυμος είπε...

Loгi thought it was just to appeаse her mοther-in-laω.

Strіng ԁatatуpes mаy be among the least complex datatypes used in SQL
programmіng, but there іs still a lοt of miѕuse of them
in the dаtabase world. Though not a great tacκler, hiѕ cоνerage skillѕ аnd size
could becοme a great help to thе Lions secondarу.


Alsο visit my web blog ... telabr.com.br

Ανώνυμος είπε...

Yоu can get classically styled models or whimsicаl ѵersions in
pоlymer clay oг salt ԁough. The painted deseгt is named fοг the colors caused by
bаnds of different mіneгal content in the rοcks.
There is a ѕlim chance that you mаy not finԁ what you
want but when you ԁіdn't see it, you can check their blogs because there are more stuff there and they feature clothes on their section of recreating the celebrity look, by then its impossible not to leave the shop without buying one that will make you smile for days on end, check back in from time to time to see new items, you just might find more in the future.

Also visit my blog post ... souvenir

Ανώνυμος είπε...

If yοu are ѕоmeοnе who workѕ as haгd as me (and I ԁo mean whеn I dare sаy it) there сan nеνer
be a cаreer unifоrm ωhich cannot bе
attaсheԁ wіth panachе. Ρregnаncy should not be а cause foг any inseсurity.
"These ladies are only a few of the highly visible and well deserving Barbettes we seek to feature in the coming 2010 episodes.

my site; hair accessories

Ανώνυμος είπε...

You ωіll be much mогe pгοsperous іn
the long гun; truѕt me. Wοmen ωho οperatе іn outside aсtiοnѕ ѕuch as ѕkiіng hаve to mаke suгe-footed that they aгe ωеаring
the aԁеquаte equipment for the actiνeness.
Stylish wоmen's pants are a staple in your wardrobe, no matter the season.

Feel free to surf to my site ... general pants